banner 2

การส่งต้นฉบับบทความผ่านทางระบบ THAIJO 

เป้าหมายและขอบเขต

              วารสารวิเทศศึกษา (ISSN 2228-8864) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewed) จัดทำและเผยแพร่โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

  • 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

การรับต้นฉบับบทความ

  • ตลอดทั้งปี

การส่งต้นฉบับบทความ

1. การเตรียมต้นฉบับ

1.1 การเขียนบทความ

1) เป็นบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

3) ต้นฉบับบทความมีความยาวระหว่าง 15-30 หน้ากระดาษ A5

4) บทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีความยาวไม่เกิน 150-200 คำโดยระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนทุกคน และคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ

5) ในส่วนชื่อ-นามสกุลผู้เขียน ให้อ้างอิงวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) สถานที่ทำงาน/หน่วยงาน และ E-mail

1.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ

1) ขนาดกระดาษ A5

2) ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space)

3) ระยะขอบกระดาษบนล่างและซ้ายขวา 2.54 ซม.

1.3 รูปแบบตัวอักษร

ภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ดังนี้ี้

 

ส่วนประกอบบทความ

ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

เน้น

กลางหน้ากระดาษ

18

ชื่อผู้แต่ง

เน้น  เอน

ชิดขวา

16

บทคัดย่อ

เน้น

ชิดซ้าย

16

คำสำคัญ

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อแบ่งตอน

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อย่อย

เน้น

ใช้หมายเลข

16

เนื้อหาบทความ

ปกติ

-

16

การเน้นความในบทความ

เน้น

-

16

ข้อความในตาราง

ปกติ

-

14

ข้อความอ้างอิง

ปกติ

-

14

เอกสารอ้างอิง

เน้น

ชิดซ้าย

16

ภาพที่

ปกติ

ชิดซ้าย

14

 

 1.4 การเขียนอ้างอิง

 1.4.1 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้แบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารไว้ส่วนหน้าข้อความที่ต้องการอ้างอิง และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างอิงด้วยก็ได้หากต้องการ

 

ตัวอย่างเช่น 

... ปรานีประเสริฐสิน (2555, น. 147) …

... ปรานีประเสริฐสิน (2555, หน้า 147-148) …

 

 1.4.2 การอ้างอิงท้ายบทความ ใช้แบบ APA (American Psychological Association) และเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยบทความภาษาไทยใช้คำว่า "เอกสารอ้างอิง" ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ก) หนังสือหรือตำรา
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่างสำหรับผู้เขียน 1 คน เช่น

 ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. (2547). ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

 

ตัวอย่างสำหรับผู้เขียน 2 คน เช่น

 ไพรัช ธัชยพงษ์ และ กฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา.

 

ตัวอย่างสำหรับผู้เขียน 3 คนขึ้นไป เช่น

 ศุภมิตร  เมฆฉาย, พัชรินทร์  ครุฑเมือง, อัญชลี  วงษา, เทิดชัย  เวียรศิลป์, และเกรียง   ศักดิ์  เม่งอำพัน. (2548). การจำแนกเพศปลาบึกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

ข) วารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่),     หน้า–หน้า.

ตัวอย่างเช่น

 ชำนิ กิ่งแก้ว และอุษา คะเณ. (2551). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 1 (2), 27-35.

 

ค) วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่างเช่น

 พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

ง) ข้อมูลออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือชื่อเว็บไซต์]

ตัวอย่างเช่น

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2552). การลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ APA Style. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2552 จาก
http://www.human.cmu.ac.th/~lib/documents/Bliography.pdf.

 

2. การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความได้ตลอดทั้งปี ทาง “E-mail” ถึง กองบรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .docx และ .pdf มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. การพิจารณาต้นฉบับ
1) กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นผู้อ่านและประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ

 

 

JoomShaper