banner 2

VOL. 6 NO. 2

Prince of Songkla University Journal of International Studies
VOL. 6 NO. 2 July 2016 – December 2016

(Articles)


     CONTENTS สารบัญ

     CONTENTS รายชื่อกองบรรณาธิการ

     CONTENTS ประกาศเกียรติคุณ


1. The Buddhism in Vietnam: History, Cultural and Social Relationship
พุทธศาสนาในเวียดนาม: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม 
DOI: 10.14456/jis.2016.9
Sommai Chinnak, Phrakru Sarakijkosol

2. The potential of Thai rubber export in China’s market
ความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปสู่ตลาดจีน
DOI: 10.14456/jis.2016.10
Chanoknon Thongkhow

3. Fundamental Sentence Structure of Pali and English: A Comparison for Translating into Thai Language
โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ: การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย
DOI: 10.14456/jis.2016.11
Kowit Pimpuang

4. Phuket with the new economic base. Under the National Economic and Social Development No. 1-11.
จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
DOI: 10.14456/jis.2016.12
Jarunee Khongkun

5. Yama in the Aspects of Astrology and Buddhism
พระยายมในมิติทางโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนา
DOI: 10.14456/jis.2016.13
Chamnong Kanthik

6. Designing The Street Market Model of Rawai District, Phuket
การจัดทำรูปแบบถนนคนเดิน (Model) ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
DOI: 10.14456/jis.2016.14
Teerathorn Lamnaokrut

7. THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT IN PLAYING PLENG NAPHAT WITH TAPHON THAI AND GONG TAD BY USING ADOBE PHOTOSHOP AND SONY VEGAS PROGRAMMED
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบี โฟโต้ช็อป (Adobe Photoshop) และ โซนี วีกัส (Sony Vegas)
DOI: 10.14456/jis.2016.15
SOMKIAT PHUMIPAK

8. The Development of Costumes in Baba Wedding Ceremony to Cabaret Shows
การพัฒนารูปแบบพัสตราภรณ์ในพิธีวิวาห์บาบ๋าสู่งานสร้างสรรค์คาบาเรต์
DOI: 10.14456/jis.2016.16
Mr.Yuttapong Tonpradoo

9. Storytelling: Tradition of fishermen in a boat floating island, Koh Siray, Phuket
เรื่องเล่า: ประเพณีลอยเรือชาวเลเกาะสิเหร่แหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
DOI: 10.14456/jis.2016.17
Kitimaporn Choochote

10. A comparative Study of Indian Kathakali and Thai Classical Masked Play
การศึกษาเปรียบเทียบการแสดงกถกฬิของอินเดียและการแสดงโขนของไทย
DOI: 10.14456/jis.2016.18
Wathanan Srinin

11. Effects of Using Captioned and Keyword-only Pictures on Grade 2 Learners’ English Speaking Ability
ผลของการใช้รูปภาพที่มีคำบรรยายใต้ภาพและรูปภาพที่มีเฉพาะคำสำคัญใต้ภาพต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
DOI: 10.14456/jis.2016.19
Nittaya Manuy, Chonlada Laohawiriyanon

12. Western Settlers’ Impact on Phuket’s Demographic Diversity in an Era of International Tourism 1
ผลกระทบจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวตะวันตก ต่อความหลากหลายด้านประชากรของจังหวัดภูเก็ตในยุคการท่องเที่ยว
DOI: 10.14456/jis.2016.20
Sudrudee Bamrung

13. National Culture and the Challenges in Managing Strategic Changes: A Case Study of General Motors and Daewoo
วัฒนธรรมประจำชาติและความท้าท้ายในการจัดการกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงกรณีศึกษาของเจนเนอรัลมอเตอร์และแดวู
DOI: 10.14456/jis.2016.21
Maroot Reangvaranont

14. A comparative study of directional complements in Chinese and Thai languages: “进 (jìn)” group and “เข้า (khaˆw)” group
การศึกษาเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทางกลุ่ม “进 (jìn)” ในภาษาจีนและกลุ่ม “เข้า” ในภาษาไทย
DOI: 10.14456/jis.2016.22
Yupin Karanyadech

 

Cover-Vol-2-No-2-July-Dec-2016

JoomShaper