banner 2

VOL. 9 NO. 1

Prince of Songkla University Journal of International Studies
VOL. 9 NO. 1 January 2019 – June 2019

(Articles)


     CONTENTS รายชื่อกองบรรณาธิการ / สารบัญ

     CONTENTS ประกาศเกียรติคุณ


1. Maslow’s Hierarchical Need Theory and International Tourist’s Motivation for Food as a Tourist Attraction in Phuket
ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์และแรงจูงใจของนัก ท่องเที่ยวนานาชาติที่มีต่ออาหารในฐานะสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยวของ จังหวัดภูเก็ต
Panuwat Phakdee-auksorn ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร , Pathummalai Pattaro ปทุมมาลัย พัฒโร

2. Event-related Potential to Dominance Emotional Thai Words and Digitized Sounds in Young Adults
คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ขณะมองคำภาษาไทยและเสียง ดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิพลในผู้ใหญ่ตอนต้น
Nipaporn Angkawanich นิภาพร อางควนิช , Seree Chadcham เสรี ชัดแช้ม , Peera Wongupparaj พีร วงศ์อุปราช

3. Problem-Based Learning with Online Learning for Bachelor’s Degree Students
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
Rattaporn Klinmalee รัฐพร กลิ่นมาลี , Duangkamol Phonak ดวงกมล โพธิ์นาค

4. Second Language (L2) User and Its Pedagogical Implication on English Instruction
ผู้ใช้ภาษาที่สองและการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
Woralak Bancha วรลักษณ์ บัญชา

5. Evaluation of Tourists’ Spa Experiences in Thailand
การประเมินประสบการณ์ในสปาของไทยโดยนักท่องเที่ยว
Prateep Wetprasit ประทีป เวทย์ประสิทธิ์

6. Effects of Participation in Outdoor Recreation Program on the Enhancement of Leadership of Youth Tourism Volunteers

ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งที่มีต่อการสร้างเสริมการเป็นผู้นำของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว

Wirat Thongkeaw วิรัตน์ ทองแก้ว , Supranee Kwanboonchan สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ,
Saravudh Chaivichit สราวุธ ชัยวิชิต , Suvimol Tangsujjapoj สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

 


7. A Genre Analysis of Book Review Written by Professional Critics Versus Online Consumer Critics
การวิเคราะห์ประเภทผลงานบทวิจารณ์หนังสือเชิงเปรียบเทียบระหว่าง บทวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญและบทวิจารณ์ออนไลน์ที่เขียนโดยผู้บริโภค
Umapa Dachoviboon อุมาภา เดโชวิบูลย์

8. A Study on the Development of a Business Korean Textbook for Korean Studies majors of Thai Universities
ศึกษาแนวทางการพัฒนาตำราเรียนภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจสำหรับผู้เรียนเอกเกาหลีศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย
Goune Ha ฮา โกอุเน

9. Factors Affecting the Decision to Buy a Big Bike Motorcycle of Thai People in Phuket
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซด์บิ้กไบค์ของคนไทยในจังหวัดภูเก็ต
Maroot Reangvaranont มารุต เรียงวรานนท์

10. PL-SKT Word Formatting in Thai Politics: New Approaches to Compound Thai Words
คำบาลีสันสกฤตที่สร้างขึ้นในวงการรัฐศาสตร์ของไทย: วิธีการแบบใหม่ ในการสมาสคำไทย
Kowit Pimpuang โกวิทย์ พิมพวง

 alt=

JoomShaper