banner 2

VOL. 10 NO. 2

Prince of Songkla University Journal of International Studies
VOL. 10 NO. 2 July 2020 – December 2020

(Articles)


     CONTENTS รายชื่อกองบรรณาธิการ / สารบัญ

     CONTENTS ประกาศเกียรติคุณ


1. Cost and Return Analysis on Oil Palm Incubation of Oil Palm Traders, the Case Study of Oil Palm Traders in Surat Thani Province
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน การทําปาล์มบ่มของผู้ประกอบการ ลานเท กรณีศึกษาผู้ประกอบการลานเท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Rungthiwa Petpraphan รุ่งทิวา เพชรประพันธ์, Suthijit Choengthong สุทธิจิตต์ เชิงทอง

2. Factors affecting the quality of service of accommo dation at Koh Pha-ngan, Surat Thani
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการของที่พักแรม อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Choosak Choosri ชูศักดิ์ ชูศรี

3. A Study of Supply Chain Management of Bivalve Entrepreneurs: At Bandon Bay, Surat Thani
การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการหอยสองฝาะ กรณี ศึกษา อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Chompunoot Duangjan ชมพูนุท ด้วงจันทร์, Suthijit Choengthong สุทธิจิตต์ เชิงทอง

4. Factors Influencing Marketing Mix to Dairy Products Purchase of Coffee Shop Entrepreneurs in Muang District, Surat Thani
ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการซื้อผลิตภัณฑ์นมโคของ ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Nongrat Sansompron นงค์รัตน์ แสนสมพร,Piyaporn Piyawanitsatian ปิยาภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร, Benjalakkana Chaithep เบญจลักษณ์ขณา ไชยเทพ, Pannita Thong-ngam พัณณิตา ทองงาม, Muktida Sritom มุกธิดา ศรีธร, Mooktiya Ratcharak มุกธิยา ราชรักษ์, Wiparat Wannarak วิภารัตน์ วรรณรักษ์, Saowalak Thintarua เสาวลักษณ์ ถิ่นท่าเรือ, Nakarin Kaewjun นครินทร์ แก้วจันทร์, Sarawut Chaiyarak ศราวุฒิ ไชยรักษ์

5. The Study of Chinese Course Guideline of the Upper Secondary Level for the School Curriculum, Southern Region
การศึกษาแนวทางการจัดทําหลักสูตรภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สําหรับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ภูมิภาคภาคใต้
Pichai Kaewbut พิชัย แก้วบุตร

6. An Online Interactive Learning Lessons: Daily Writing of Professional Practicum
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องการเขียนบันทึก ประจําวัน รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Jesada Boonmahome เจษฎา บุญมาโฮม, Pranee Seenak ปราณี สนาค, Salyapong Wichaidit ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

7. The Quality of Graduates in Social Work Curriculum According to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd)
คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Siriporn Kaukulnurak ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์

8. The Character of the Thai Usage in Essay Writing of Students at College of music, Mahidol University
ลักษณะการใช้ภาษาไทยในการเขียนเรียงความของนักศึกษาวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Supawarat Chalermsub สุภาวรัชต์ เฉลิมทรัพย์

9. Motivation Influencing Consumers' Behavior of Local Street Food in Phuket
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นริมทางใน จังหวัดภูเก็ต
Nimit Soonsan นิมิต ซันสั้น, Bongkodrat Piamsirikamol บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล

10. The Use of Social Media for International Orchestras Content Marketing Communication
รูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารทางการตลาดเชิงเนื้อหา ของวงออร์เคสตร้าระดับนานาชาติ
Punyawas Manomaiphibul ปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์, Treetip Boonyam ตรีทิพ บุญแย้ม, Pawat Ouppathumchua ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

Journal-of-International-Studies-10-2

 

JoomShaper